Hanuman chalisa telugu meaning - hanuman chalisa telugu lyrics with meaning

 Hanuman chalisa telugu meaning - hanuman chalisa telugu lyrics with meaning

Hanuman chalisa telugu meaning, hanuman chalisa lyrics in telugu with meaning is available here. Shree Hanuman chalisa is a very sacred hymn(Bhajan) popular among many Shree Hanuman devotees in India and all around the world. Hanuman chalisa lyirics in Telugu, English, Hindi is also available here
Hanuman chalisa telugu meaning - hanuman chalisa telugu lyrics with meaning
Hanuman chalisa telugu meaning

Hanuman chalisa telugu meaning

దోహా-
శ్రీ గురు చరణ సరోజ రజ
నిజమన ముకుర సుధారి
వరణౌ రఘువర విమల యశ
జో దాయక ఫలచారి ||

అర్థం – శ్రీ గురుదేవుల పాదపద్మముల ధూళితో అద్దము వంటి నా మనస్సును శుభ్రపరుచుకుని, చతుర్విధ ఫలములను ఇచ్చు పవిత్రమైన శ్రీరఘువర (రామచంద్ర) కీర్తిని నేను తలచెదను.

బుద్ధిహీన తను జానికే
సుమిరౌ పవనకుమార
బల బుద్ధి విద్యా దేహు మోహి
హరహు కలేశ వికార ||

అర్థం – బుద్ధిహీన శరీరమును తెలుసుకొని, ఓ పవనకుమారా (ఆంజనేయా) నిన్ను నేను స్మరించుచున్నాను. నాకు బలము, బుద్ధి, విద్యను ప్రసాదించి నా కష్టాలను, వికారాలను తొలగించుము.

చౌపాఈ-
జయ హనుమాన జ్ఞానగుణసాగర |
జయ కపీశ తిహు లోక ఉజాగర || ౧ ||

అర్థం – ఓ హనుమంతా, జ్ఞానము మరియు మంచి గుణముల సముద్రమువంటి నీకు, వానరజాతికి ప్రభువైన నీకు, మూడులోకాలను ప్రకాశింపజేసే నీకు జయము జయము.

రామదూత అతులిత బలధామా |
అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా || ౨ ||

అర్థం – నీవు శ్రీరామునకు దూతవు, అమితమైన బలము కలవాడవు, అంజనీదేవి పుత్రుడిగా, పవనసుత అను నామము కలవాడవు.

మహావీర విక్రమ బజరంగీ |
కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ || ౩ ||

అర్థం – నీవు మహావీరుడవు, పరాక్రమముతో కూడిన వజ్రము వంటి దేహము కలవాడవు, చెడు మతి గల వారిని నివారించి మంచి మతి కలవారితో కలిసి ఉండువాడవు,

కంచన వరణ విరాజ సువేశా |
కానన కుండల కుంచిత కేశా || ౪ ||

అర్థం – బంగారురంగు గల దేహముతో, మంచి వస్త్రములు కట్టుకుని, మంచి చెవి దుద్దులు పెట్టుకుని, ఉంగరాల జుట్టు కలవాడవు.

హాథ వజ్ర ఔరు ధ్వజా విరాజై |
కాంధే మూంజ జనేవూ సాజై || ౫ ||

అర్థం – ఒక చేతిలో వజ్రాయుధము (గద), మరొక చేతిలో విజయానికి ప్రతీక అయిన ధ్వజము (జెండా) పట్టుకుని, భుజము మీదుగా జనేయును (యజ్ఞోపవీతం) ధరించినవాడవు.

శంకర సువన కేసరీనందన |
తేజ ప్రతాప మహా జగవందన || ౬ ||

అర్థం – శంకరుని అవతారముగా, కేసరీ పుత్రుడవైన నీ తేజస్సును ప్రతాపమును చూసి జగములు వందనము చేసినవి.

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర |
రామ కాజ కరివే కో ఆతుర || ౭ ||

అర్థం – విద్యావంతుడవు, మంచి గుణములు కలవాడవు, బుద్ధిచాతుర్యము కలవాడవు అయిన నీవు శ్రీ రామచంద్ర కార్యము చేయుటకు ఉత్సాహముతో ఉన్నవాడవు.

ప్రభు చరిత్ర సునివే కో రసియా |
రామ లఖన సీతా మన బసియా || ౮ ||

అర్థం – శ్రీరామచంద్ర ప్రభువు యొక్క చరిత్రను వినుటలో తన్మయత్వము పొంది, శ్రీ సీతా, రామ, లక్ష్మణులను నీ మనస్సులో ఉంచుకున్నవాడవు.

సూక్ష్మరూప ధరి సియహి దిఖావా |
వికటరూప ధరి లంక జరావా || ౯ ||

అర్థం – సూక్ష్మరూపము ధరించి సీతమ్మకు కనిపించినవాడవు, భయానకరూపము ధరించి లంకను కాల్చినవాడవు.

భీమరూప ధరి అసుర సంహారే |
రామచంద్ర కే కాజ సంవారే || ౧౦ ||

అర్థం – మహాబలరూపమును ధరించి రాక్షసులను సంహరించినవాడవు, శ్రీరామచంద్రుని పనులను నెరవేర్చినవాడవు.

లాయ సంజీవన లఖన జియాయే |
శ్రీరఘువీర హరషి వుర లాయే || ౧౧ ||

అర్థం – సంజీవిని తీసుకువచ్చి లక్ష్మణుని బ్రతికించిన నీ వల్ల శ్రీరఘువీరుడు (రాముడు) చాలా ఆనందించాడు.

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ |
తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ || ౧౨ ||
[** పాఠభేదః – కహా భరత సమ తుమ ప్రియ భాయి **]

అర్థం – అంత ఆనందంలో ఉన్న శ్రీరాముడు నిన్ను మెచ్చుకుని, తన తమ్ముడైన భరతుని వలె నీవు తనకు ఇష్టమైనవాడవు అని పలికెను.

సహస వదన తుమ్హరో యశ గావై |
అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావై || ౧౩ ||

అర్థం – వేనోళ్ల నిన్ను కీర్తించిన శ్రీరాముడు ఆనందంతో నిన్ను కౌగిలించుకున్నాడు.

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా |
నారద శారద సహిత అహీశా || ౧౪ ||

యమ కుబేర దిగపాల జహాఁ తే |
కవి కోవిద కహి సకే కహాఁ తే || ౧౫ ||

అర్థం – సనకాది ఋషులు, బ్రహ్మాది దేవతలు, నారదుడు, విద్యావిశారదులు, ఆదిశేషుడు, యమ కుబేరాది దిక్పాలురు, కవులు, కోవిదులు వంటి ఎవరైనా నీ కీర్తిని ఏమని చెప్పగలరు?

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహి కీన్హా |
రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా || ౧౬ ||

అర్థం – నీవు సుగ్రీవునికి చేసిన గొప్ప ఉపకారము ఏమిటంటే రాముని తో పరిచయం చేయించి రాజపదవిని కలిగించావు.

తుమ్హరో మంత్ర విభీషణ మానా |
లంకేశ్వర భయె సబ జగ జానా || ౧౭ ||

అర్థం – నీ ఆలోచనను విభీషణుడు అంగీకరించి లంకకు రాజు అయిన విషయము జగములో అందరికి తెలుసు.

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ |
లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ || ౧౮ ||

అర్థం – యుగ సహస్ర యోజనముల దూరంలో ఉన్న భానుడిని (సూర్యుడిని) మధురఫలమని అనుకుని అవలీలగా నోటిలో వేసుకున్నవాడవు.

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీ |
జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీ || ౧౯ ||

అర్థం – అలాంటిది శ్రీరామ ప్రభు ముద్రిక (ఉంగరమును) నోటకరచి సముద్రాన్ని ఒక్క ఉదుటన దూకావు అంటే ఆశ్చర్యం ఏముంది?

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే |
సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే || ౨౦ ||

ర్థం – జగములో దుర్గము వలె కష్టమైన పనులు నీ అనుగ్రహం వలన సుగమం కాగలవు.

రామ దువారే తుమ రఖవారే |
హోత న ఆజ్ఞా బిను పైఠారే || ౨౧ ||

అర్థం – శ్రీరామ ద్వారానికి నీవు కాపలాగా ఉన్నావు. నీ అనుమతి లేకపోతే ఎవరైన అక్కడే ఉండిపోవాలి.

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ శరణా |
తుమ రక్షక కాహూ కో డరనా || ౨౨ ||

అర్థం – నీ ఆశ్రయములో అందరు సుఖముగా ఉంటారు. నీవే రక్షకుడవు అయితే ఇంకా భయం ఎందుకు?

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై |
తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై || ౨౩ ||

అర్థం – నీ తేజస్సును నీవే నియంత్రిచగలవు. నీ కేకతో మూడులోకాలు కంపించగలవు.

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై |
మహావీర జబ నామ సునావై || ౨౪ ||

అర్థం – భూతములు, ప్రేతములు దగ్గరకు రావు, మహావీర అనే నీ నామము చెప్తే.

నాసై రోగ హరై సబ పీరా |
జపత నిరంతర హనుమత వీరా || ౨౫ ||

అర్థం – రోగములు నశిస్తాయి, పీడలు హరింపబడతాయి, ఓ హనుమంతా! వీరా! నీ జపము వలన.

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై |
మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై || ౨౬ ||

అర్థం – మనస్సు, కర్మ, వచనము చేత ధ్యానము చేస్తే సంకటముల నుంచి, ఓ హనుమంతా, నీవు విముక్తునిగా చేయగలవు.

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా |
తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా || ౨౭ ||

అర్థం – అందరికన్నా తాపసుడైన రాజు శ్రీరాముడు. ఆయనకే నీవు సంరక్షకుడవు.

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై |
సోయి అమిత జీవన ఫల పావై || ౨౮ ||

అర్థం – ఎవరు కోరికలతో నీవద్దకు వచ్చినా, వారి జీవితంలో అమితమైన ఫలితాలను ఇవ్వగలవు.

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా |
హై పరసిద్ధ జగత ఉజియారా || ౨౯ ||

అర్థం – నాలుగుయుగాలలో నీ ప్రతాపము ప్రసిద్ధము మరియు జగత్తుకు తెలియపరచబడినది.

సాధుసంతకే తుమ రఖవారే |
అసుర నికందన రామ దులారే || ౩౦ ||

అర్థం – సాధువులకు, సంతులకు నీవు రక్షకుడవు. అసురులను అంతము చేసినవాడవు, రాముని ప్రేమపాత్రుడవు.

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా |
అసవర దీన్హ జానకీ మాతా || ౩౧ ||

అర్థం – ఎనిమిది సిద్ధులు, తొమ్మిది నిధులు ఇవ్వగలిగిన శక్తి జానకీమాత నీకు వరంగా ఇచ్చినది.

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా |
సదా రహో రఘుపతి కే దాసా || ౩౨ ||

అర్థం – నీ వద్ద రామరసామృతం ఉన్నది. దానితో ఎల్లప్పుడు రఘుపతికి దాసునిగా ఉండగలవు.

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై |
జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై || ౩౩ ||

అర్థం – నిన్ను భజిస్తే శ్రీరాముడు లభించి, జన్మ జన్మలలో దుఃఖముల నుండి ముక్తుడను అవ్వగలను.

అంతకాల రఘుపతి పుర జాయీ | [** రఘువర **]
జహాఁ జన్మ హరిభక్త కహాయీ || ౩౪ ||

అర్థం – అంత్యకాలమున శ్రీరఘుపతి పురమునకు వెళితే, తరువాత ఎక్కడ పుట్టినా హరిభక్తుడని కీర్తింపబడుతారు.

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ |
హనుమత సేయి సర్వసుఖకరయీ || ౩౫ ||

అర్థం – వేరే దేవతలను తలుచుకునే అవసరంలేదు. ఒక్క హనుమంతుడే సర్వసుఖాలు కలిగించగలడు.

సంకట హటై మిటై సబ పీరా |
జో సుమిరై హనుమత బలవీరా || ౩౬ ||

అర్థం – కష్టాలు తొలగిపోతాయి, పీడలు చెరిగిపోతాయి, ఎవరైతే బలవీరుడైన హనుమంతుని స్మరిస్తారో.

జై జై జై హనుమాన గోసాయీ |
కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీ || ౩౭ ||

అర్థం – జై జై జై హనుమాన స్వామికి. గురుదేవుల వలె మాపై కృపను చూపుము.

యహ శతవార పాఠ కర కోయీ |
ఛూటహి బంది మహాసుఖ హోయీ || ౩౮ ||

అర్థం – ఎవరైతే వందసార్లు దీనిని (పై శ్లోకమును) పఠిస్తారో బంధముక్తులై మహా సుఖవంతులు అవుతారు.

జో యహ పఢై హనుమాన చాలీసా |
హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా || ౩౯ ||

అర్థం – ఎవరైతే ఈ హనుమాన చాలీసాను చదువుతారో, వారి సిద్ధికి గౌరీశుడే (శివుడు) సాక్షి.

తులసీదాస సదా హరి చేరా |
కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా || ౪౦ ||

అర్థం – తులసీదాసు (వలె నేను కూడా) ఎల్లపుడు హరికి (హనుమకు) సేవకుడిని. కాబట్టి నా హృదమును కూడా నీ నివాసముగ చేసుకో ఓ నాథా (హనుమంతా).

దోహా-
పవనతనయ సంకట హరణ
మంగళ మూరతి రూప ||
రామ లఖన సీతా సహిత
హృదయ బసహు సుర భూప ||

అర్థం – పవన కుమారా, సంకటములను తొలగించువాడా, మంగళ మూర్తి స్వరూపా (ఓ హనుమంతా), రామ లక్ష్మణ సీతా సహితముగా దేవతా స్వరూపముగా నా హృదయమందు నివసించుము.

(ఈ అర్థము మండా కృష్ణశ్రీకాంత శర్మ కు స్ఫురించి వ్రాయబడినది.)

 

Hanuman chalisa lyrics in Hindi

श्रीगुरु चरन सरोज रजनिजमनु मुकुरु सुधारिबरनउँ रघुबर बिमल जसुजो दायकु फल चारि

बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमारबल बुधि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार

जय हनुमान ज्ञान गुन सागरजय कपीस तिहुँ लोक उजागरराम दूत अतुलित बल धामाअंजनि-पुत्र पवनसुत नामा

महाबीर बिक्रम बजरंगीकुमति निवार सुमति के संगीकंचन बरन बिराज सुबेसाकानन कुण्डल कुँचित केसा

हाथ बज्र औ ध्वजा बिराजेकाँधे मूँज जनेउ साजेशंकर सुवन केसरी नंदनतेज प्रताप महा जग वंदन

बिद्यावान गुनी अति चातुरराम काज करिबे को आतुरप्रभु चरित्र सुनिबे को रसियाराम लखन सीता मन बसिया

सूक्ष्म रूप धरि सियहिं दिखावाबिकट रूप धरि लंक जरावाभीम रूप धरि असुर सँहारेरामचन्द्र के काज सँवारे

लाय सजीवन लखन जियायेश्री रघुबीर हरषि उर लायेरघुपति कीन्ही बहुत बड़ाईतुम मम प्रिय भरतहि सम भाई

सहस बदन तुम्हरो जस गावैंअस कहि श्रीपति कण्ठ लगावैंसनकादिक ब्रह्मादि मुनीसानारद सारद सहित अहीसा

जम कुबेर दिगपाल जहाँ तेकबि कोबिद कहि सके कहाँ तेतुम उपकार सुग्रीवहिं कीन्हाराम मिलाय राज पद दीन्हा

तुम्हरो मंत्र बिभीषन मानालंकेश्वर भए सब जग जानाजुग सहस्र जोजन पर भानुलील्यो ताहि मधुर फल जानू

प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहींजलधि लाँघि गये अचरज नाहींदुर्गम काज जगत के जेतेसुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते

राम दुआरे तुम रखवारेहोत न आज्ञा बिनु पैसारेसब सुख लहै तुम्हारी सरनातुम रच्छक काहू को डर ना

आपन तेज सम्हारो आपैतीनों लोक हाँक तें काँपैभूत पिसाच निकट नहिं आवैमहाबीर जब नाम सुनावै

नासै रोग हरे सब पीराजपत निरन्तर हनुमत बीरासंकट तें हनुमान छुड़ावैमन क्रम बचन ध्यान जो लावै

सब पर राम तपस्वी राजातिन के काज सकल तुम साजाऔर मनोरथ जो कोई लावैसोई अमित जीवन फल पावै

चारों जुग परताप तुम्हाराहै परसिद्ध जगत उजियारासाधु सन्त के तुम रखवारेअसुर निकन्दन राम दुलारे

अष्टसिद्धि नौ निधि के दाताअस बर दीन जानकी माताराम रसायन तुम्हरे पासासदा रहो रघुपति के दासा

तुह्मरे भजन राम को पावैजनम जनम के दुख बिसरावैअन्त काल रघुबर पुर जाईजहाँ जन्म हरिभक्त कहाई

और देवता चित्त न धरईहनुमत सेइ सर्ब सुख करईसङ्कट कटै मिटै सब पीराजो सुमिरै हनुमत बलबीरा

जय जय जय हनुमान गोसाईंकृपा करहु गुरुदेव की नाईंजो सत बार पाठ कर कोईछूटहि बन्दि महा सुख होई

जो यह पढ़ै हनुमान चालीसाहोय सिद्धि साखी गौरीसातुलसीदास सदा हरि चेराकीजै नाथ हृदय महँ डेरा

पवनतनय संकट हरन, मंगल मूरति रूपराम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुर भूप

Hanuman chalisa lyrics in English translation

Shri Guru Charan Saroj Raj After cleansing the mirror of my mind with the pollenNij mane mukure sudhar dust of holy Guru's Lotus feet. I Profess the pure,Varnao Raghuvar Vimal Jasu untainted glory of Shri Raghuvar which bestows the four-Jo dayaku phal char fold fruits of life.(Dharma, Artha, Kama and Moksha). Budhi Hin Tanu Janike Fully aware of the deficiency of my intelligence, ISumirau Pavan Kumar concentrate my attention on Pavan Kumar and humblyBal budhi Vidya dehu mohe ask for strength, intelligence and true knowledge toHarahu Kalesa Vikar relieve me of all blemishes, causing pain. Jai Hanuman gyan gun sagar Victory to thee, O'Hanuman! Ocean of Wisdom-AllJai Kapis tihun lok ujagar hail to you O'Kapisa! (fountain-head of power,wisdom and Shiva-Shakti) You illuminate all the three worlds(Entire cosmos) with your glory. Ram doot atulit bal dhama You are the divine messenger of Shri Ram. TheAnjani-putra Pavan sut nama repository of immeasurable strength, though known only as Son of Pavan (Wind), born of Anjani. Mahavir Vikram Bajrangi With Limbs as sturdy as Vajra (The mace of God Indra)Kumati nivar sumati Ke sangi you are valiant and brave. On you attends good Sense and Wisdom. You dispel the darkness of evil thoughts. Kanchan varan viraj subesa Your physique is beautiful golden coloured and your dressKanan Kundal Kunchit Kesa is pretty. You wear ear rings and have long curly hair. Hath Vajra Aur Dhuvaje Viraje You carry in your hand a lightening bolt along with a victoryKandhe moonj janehu sajai (kesari) flag and wear the sacred thread on your shoulder. Sankar suvan kesri Nandan As a descendant of Lord Sankar, you are a comfort and prideTej pratap maha jag vandan of Shri Kesari. With the lustre of your Vast Sway, you are propitiated all over the universe. Vidyavan guni ati chatur You are the repository of learning, virtuous and fully accom-Ram kaj karibe ko aatur plished, always keen to carry out the behest's of Shri Ram. Prabu charitra sunibe ko rasiya You are an ardent listener, always so keen to listen to theRam Lakhan Sita man Basiya narration of Shri Ram's Life Stories. Your heart is filled withwhat Shri Ram stood for. You therefore always dwell in thehearts of Shri Ram, Lakshman and Sita. Sukshma roop dhari Siyahi dikhava You appeared before Sita in a Diminutive form and spoke toVikat roop dhari lanka jarava her in humility. You assumed an awesome form and struck terror by setting Lanka on fire. Bhima roop dhari asur sanghare With over-whelming might you destroyed the AsurasRamachandra ke kaj sanvare (demons) and performed all tasks assigned to you by Shri Ram with great skill. Laye Sanjivan Lakhan Jiyaye You brought Sanjivan (A herb that revives life) and restoredShri Raghuvir Harashi ur laye Lakshman back to life, Shri Raghuvir (Shri Ram) cheerfully embraced you with his heart full of joy. Raghupati Kinhi bahut badai Shri Raghupati (Shri Ram) lustily extolled your excellence andTum mam priye Bharat-hi sam bhai said: "You are as dear to me as my own brother Bharat." Sahas badan tumharo yash gaave Thousands of living beings are chanting hymns of your glories;Us kahi Shripati kanth lagaave saying thus, Shri Ram warmly hugged him (Shri Hanuman). Sankadik Brahmadi Muneesa When prophets like Sanka, even the Sage like Lord Brahma,Narad Sarad sahit Aheesa the great hermit Narad himself, Goddess Saraswati and Ahisha (one of immeasurable dimensions). Yam Kuber Digpal Jahan te Even Yamraj (God of Death) Kuber (God of Wealth) and theKavi kovid kahi sake kahan te Digpals (deputies guarding the four corners of the Universe) have been vying with one another in offering homage to yourglories. How then, can a mere poet give adequate expressionof your super excellence. Tum upkar Sugreevahin keenha You rendered a great service to Sugriv. You united him withRam milaye rajpad deenha Shri Ram and he installed him on the Royal Throne. By heedingTumharo mantra Vibheeshan mana your advice, Vibhishan became Lord of Lanka. This is knownLankeshwar Bhaye Sub jag jana all over the Universe. Yug sahastra jojan par Bhanu On your own you dashed upon the Sun, which is at a fabulousLeelyo tahi madhur phal janu distance of thousands of miles, thinking it to be a sweet luscious fruit. Prabhu mudrika meli mukh mahee Carrying the Lord's Signet Ring in your mouth, there isJaladhi langhi gaye achraj nahee hardly any wonder that you easily leapt across the ocean. Durgaam kaj jagat ke jete The burden of all difficult tasks of the world become lightSugam anugraha tumhre tete with your kind grace. Ram dware tum rakhvare, You are the sentry at the door of Shri Ram's Divine Abode.Hoat na agya binu paisare No one can enter it without your permission, Sub sukh lahai tumhari sarna All comforts of the world lie at your feet. The devotees enjoy allTum rakshak kahu ko dar na divine pleasures and feel fearless under your benign Protection. Aapan tej samharo aapai You alone are befitted to carry your own splendid valour. All theTeenhon lok hank te kanpai three worlds (entire universe) tremor at your thunderous call. Bhoot pisach Nikat nahin aavai All the ghosts, demons and evil forces keep away, with theMahavir jab naam sunavai sheer mention of your great name, O'Mahaveer!! Nase rog harai sab peera All diseases, pain and suffering disappear on reciting regularlyJapat nirantar Hanumant beera Shri Hanuman's holy name. Sankat se Hanuman chudavai Those who remember Shri Hanuman in thought, words and deedsMan Karam Vachan dyan jo lavai with Sincerity and Faith, are rescued from all crises in life. Sub par Ram tapasvee raja All who hail, worship and have faith in Shri Ram as the SupremeTin ke kaj sakal Tum saja Lord and the king of penance. You make all their difficult tasks very easy. Aur manorath jo koi lavai Whosoever comes to you for fulfillment of any desire with faithSohi amit jeevan phal pavai and sincerity, Will he alone secure the imperishable fruit of human life. Charon Yug partap tumhara All through the four ages your magnificent glory is acclaimed farHai persidh jagat ujiyara and wide. Your fame is Radiantly acclaimed all over the Cosmos. Sadhu Sant ke tum Rakhware You are Saviour and the guardian angel of Saints and Sages andAsur nikandan Ram dulhare destroy all Demons. You are the angelic darling of Shri Ram. Ashta sidhi nav nidhi ke dhata You can grant to any one, any yogic power of Eight SiddhisUs var deen Janki mata (power to become light and heavy at will) and Nine Nidhis (Riches,comfort,power,prestige,fame,sweet relationship etc.)This boon has been conferred upon you by Mother Janki.Ram rasayan tumhare pasa You possess the power of devotion to Shri Ram. In all rebirthsSada raho Raghupati ke dasa you will always remain Shri Raghupati's most dedicated disciple. Tumhare bhajan Ram ko pavai Through hymns sung in devotion to you, one can find Shri RamJanam janam ke dukh bisravai and become free from sufferings of several births. Anth kaal Raghuvir pur jayee If at the time of death one enters the Divine Abode of Shri Ram,Jahan janam Hari-Bakht Kahayee thereafter in all future births he is born as the Lord's devotee. Aur Devta Chit na dharehi One need not entertain any other deity for Propitiation, asHanumanth se hi sarve sukh karehi devotion of Shri Hanuman alone can give all happiness. Sankat kate mite sab peera One is freed from all the sufferings and ill fated contingencies ofJo sumirai Hanumat Balbeera rebirths in the world. One who adores and remembers Shri Hanuman. Jai Jai Jai Hanuman Gosahin Hail, Hail, Hail, Shri Hanuman, Lord of senses. Let your victoryKripa Karahu Gurudev ki nyahin over the evil be firm and final. Bless me in the capacity as my supreme guru (teacher). Jo sat bar path kare kohi One who recites Chalisa one hundred times, becomes free from theChutehi bandhi maha sukh hohi bondage of life and death and enjoys the highest bliss at last. Jo yah padhe Hanuman Chalisa All those who recite Hanuman Chalisa (The forty Chaupais)Hoye siddhi sakhi Gaureesa regularly are sure to be benedicted. Such is the evidence of no less a witness as Bhagwan Sankar. Tulsidas sada hari chera Tulsidas as a bonded slave of the Divine Master, stays perpetually atKeejai Das Hrdaye mein dera his feet, he prays "Oh Lord! You enshrine within my heart & soul." Pavantnai sankat haran, Oh! conqueror of the Wind, Destroyer of all miseries, you are aMangal murti roop. symbol of Auspiciousness.Ram Lakhan Sita sahit, Along with Shri Ram, Lakshman and Sita, reside in my heart.Hrdaye basahu sur bhoop. Oh! King of Gods.

Post a Comment

1 Comments