Aigiri Nandini lyrics in Telugu,ayigiri Nandini lyrics

Aigiri Nandini lyrics,ayigiri Nandini lyrics 
Ayigiri Nandini lyrics
Ayigiri Nandini lyrics in Telugu

అయిగిరి నందిని నందిత మేదిని విశ్వ వినోదిని నందినుతే |
గిరివర వింధ్య శిరోధిని వాసిని విష్ణు విలాసిని జిష్ణునుతే ||
భగవతి హేశితి కంఠ కుటుంబిని భూరి కుటుంబిని భూరికృతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||1||


సురవర వర్షిణి దుర్దర ధర్షిణి దుర్ముఖ మర్షిణి హర్షరతే |
త్రిభువన పోషిణి శంకర తోషిణి కల్మష మోచని ఘోరరతే ||
దనుజని రోషిణి దుర్మద శోషిణి దుఃఖ నివారిణి సింధుసుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||2||


అయి జగదంబ కదంబవన ప్రియవాసవిలాసిని వాసరతే |
శిఖరిశిరోమణి తుంగహిమాలయశృంగ నిజాలయ మధ్యగతే ||
మధుమధురే మధుకైటభభంజని కైటభభంజని రాసర తే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||3||


అయినిజ హుంకృతిమాతృ నిరాకృతి ధూమ్రవిలోచని ధూమ్రశిఖే
సమరవిశోణిత బీజసముద్భవ బీజలతాధిక బీజలతే ||
శివశివ శుంభ నిశుంభ మహాహవ దర్పిత భూతపిశాచపతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||4||


అయి భో శతమఖి ఖండిత కుండలి తుండిత ముండ గజాధిప తే |
రిపుగజగండ విదారణఖండ పరాక్రమ శౌండ మృగాధిప తే ||
నిజ భుజదండవిపాతిత చండ నిపాతిత ముండ భటాధిప తే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||5||


హయ రణ మర్మర శాత్రవదోర్దుర దుర్జయ నిర్జయశక్తిభృ తే |
చతురవిచార ధురీణ మహాశివదూతకృత ప్రమథాధిప తే ||
దురిత దురీహ దురాశయ దుర్మద దానవదూత దురంతగ తే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||6||


అయిశరనాగత వైరివధూవర కీర వరాభయ దాయ కరే |
త్రిభువన మస్తక శూల విరోధి నిరోధ కృతామల స్థూలకరే ||
దుర్నమితా వర దుందుభినాద ముహుర్ముఖరీకృత దీనకరే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||7||


సురలలనాతత ధేయిత ధేయిత తాళనిమిత్తజ లాస్య రతే |
కకుభాం పతివరధోం గత తాలకతాల కుతూహల నాద రతే ||
ధింధిం ధిమికిట ధిందిమితధ్వని ధీరమృదంగ నినాదరతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||8||


ఝణ ఝణ ఝణ హింకృత సురనూపుర రంజిత మోహిత భూతపతే |
నటిత నటార్ధ నటీనటనాయుత నాటిత నాటక నాట్యరతే ||
పవనతపాలిని ఫాలవిలోచని పద్మ విలాసిని విశ్వధురే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే ||9||


దనుజసుసంగర రక్షణ సంగపరిస్ఫుర దంగనటత్కటకే |
కనక నిషంగ పృషత్క నిషంగ రసద్భట భృంగహటాచటకే ||
హతిచతురంగ బలక్షితిరంగ ఘటద్భహు రంగ వలత్కటకే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |10|


మహిత మహాహవ మల్ల మతల్లిక వేల్లకటిల్లక భిక్షురతే |
విరచితవల్లిక పల్లిక గేల్లిక మల్లిక భిల్లిక వర్గభృతే ||
భృతికృతపుల్ల సముల్లసితారుణపల్లవ తల్లజ సల్లలితే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |11|


అయితవసు మనస్సు మనస్సు మనోహర కాంతి లసత్కల కాంతియుతే |
నుతరజనీ రజనీ రజనీ రజనీకర వక్తృ విలాసకృతే ||
సునవర నయన సువిభ్రమద భ్రమర భ్రమరాధిప విశ్వనుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |12|


అవిరల గండక లన్మద మేదుర మత్తమతంగజరాజగతే |
త్రిభువన భూషణభూత కళానిధి రూపపయోనిధి రాజనుతే ||
అయి సుదతీజనలాలస మానసమోహన మన్మథరాజసుతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |13|


కమలదళామల కోమలకాంతి కళాకలితాకుల బాల లతే |
సకలకళా నిజయ క్రమకేళి చలత్కలహంస కులాలి కులే ||
అలికులసంకుల కువలయమండిత మౌలిమిలత్స మదాలికులే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |14|


కలమురళీరవ వాజిత కూజిత కోకిల మంజుల మంజురతే |
మిళిత మిళింద మనోహరగుంభిత రంజితశైలనికుంజగతే ||
మృగగణభూత మహాశబరీగణ రింగణ సంభృతకేళిభృతే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |15|


కటితటనీత దుకూల విచిత్రమయూఖ సురంజిత చంద్రకళే |
నిజ కనకాచల మౌలిపయోగత నిర్జర కుంజర భీమరుచే ||
ప్రణత సురాసుర మౌళిమణిస్ఫురదంశు లతాధిక చంద్రరుచే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |16|


విజితసహస్ర కరైక సహస్ర సుధా సమరూప కరైకనుతే |
కృతసుతతారక సంగరతారక తారక సాగర సంగనుతే ||
గజముఖ షణ్ముఖ రంజిత పార్శ్వ సుశోభిత మానస కంజపుటే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |17|


పదకమలంకమలానిలయే పరివస్యతి యో నుదినం స శివే |
అయికమలే విమలే కమలానిలశీకర సేవ్య ముఖాబ్జ శివే ||
తవ పద మద్య హి శివదం దృష్టిపథం గతమస్తు మఖిన్న శివే |
జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే |18|

||జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||

||జయ జయ హే మహిషాసురమర్దిని రమ్యకపర్దిని శైలసుతే||

|| ఇతి శ్రిమహిశాసురమర్దినిస్తోత్రం సంపూర్ణం ||
Ayigiri Nandini lyrics in English

Ayi giri nandini, nandhitha medhini,
Viswa vinodhini nandanuthe,
Girivara vindhya sirodhi nivasini,
Vishnu Vilasini Jishnu nuthe,
Bhagawathi hey sithi kanda kudumbini,
Bhoori kudumbini bhoori kruthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Suravara varshini, durdara darshini,
Durmukhamarshani, harsha rathe,
Tribhuvana poshini, Sankara thoshini,
Kilbisisha moshini, ghosha rathe,
Danuja niroshini, Dithisutha roshini,
Durmatha soshini, Sindhu suthe,
Jaya Jaya Hey Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Ayi Jagadambha Madambha, Kadambha,
Vana priya vasini, Hasarathe,
Shikhari siromani, thunga Himalaya,
Srunga nijalaya, madhyagathe,
Madhu Madure, Mdhukaitabha banjini,
Kaitabha banjini, rasa rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Ayi satha kanda, vikanditha runda,
Vithunditha shunda, Gajathipathe,
Ripu Gaja ganda, Vidhaarana chanda,
Paraakrama shunda, mrugathipathe,
Nija bhuja danda nipaathitha khanda,
Vipaathitha munda, bhatathipathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Ayi rana durmathaShathru vadhothitha,
Durdhara nirjjara, shakthi bruthe,
Chathura vicharadureena maha shiva,
Duthatkrutha pramadhipathe,
Duritha Dureeha, dhurasaya durmathi,
Dhanava dhutha kruithaanthamathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Ayi saranagatha vairi vadhuvara,
Veera varaa bhaya dhayakare,
Tribhuvana masthaka soola virodhi,
Sirodhi krithamala shoolakare,
Dimidmi thaamara dundubinadha mahaa
Mukharikruthatigmakare,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Ayi nija huum kruthimathra niraakrutha,
Dhoomra vilochana Dhoomra sathe,
Samara vishoshitha sonitha bheeja,
Samudhbhava sonitha bheejalathe,
Shiva shiva shumbha nishumbhamaha hava,
Tarpitha bhootha pisacha rathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Dhanu ranushanga rana kshana sanga,
Parisphuradanga natath katake,
Kanaka pishanga brushathka nishanga,
Rasadbhata shrunga hatavatuke,
Kritha chaturanga bala kshithirangakadath,
Bahuranga ratadhpatuke,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Sura Lalanata Tatheyi Tatheyi Tathabhi Nayottama Nrtya Rate
Hasa Vilasa Hulasa Mayi Prana Tartaja Nemita Prema Bhare
Dhimi Kita Dhikkata Dhikkata Dhimi Dhvani Ghora Mrdanga Ninada Late
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramyaka Pardini Shaila Suthe
Jaya Jaya hey japya jayejaya shabda,
Parastuti tatpara vishvanute,
Bhana Bhanabhinjimi bhingrutha noopura,
Sinjitha mohitha bhootha pathe,
Nadintha nataartha nadi nada nayaka,
Naditha natya sugaanarathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Ayi sumana sumana,
Sumana sumanohara kanthiyuthe,
Sritha rajani rajani rajani,
Rajaneekaravakthra vruthe,
Sunayana vibhramarabhrama,
Bhramarabrahmaradhipadhe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Sahitha maha hava mallama hallika,
Mallitharallaka mallarathe,
Virachithavallika pallika mallika billika,
Bhillika varga Vruthe,
Sithakruthapulli samulla sitharuna,
Thallaja pallava sallalithe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Avirala ganda kalatha mada medura,
Matha matanga rajapathe,
Tribhuvana bhooshana bhootha kalanidhi,
Roopa payonidhi raja suthe,
Ayi suda thijjana lalasa manasa,
Mohana manmatha raja suthe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Kamala dalaamala komala kanthi,
Kala kalithaamala bala lathe,
Sakala vilasa Kala nilayakrama,
Keli chalathkala hamsa kule,
Alikula sankula kuvalaya mandala,
Mauli miladh bhakulalikule,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Kara murali rava veejitha koojitha,
Lajjitha kokila manjumathe,
Militha pulinda manohara kunchitha,
Ranchitha shaila nikunjakathe,
Nija guna bhootha maha sabari gana,
Sathguna sambrutha kelithale,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Kati thata peetha dukoola vichithra,
Mayuka thiraskrutha Chandra ruche,
Pranatha suraasura mouli mani sphura,
Damsula sannka Chandra ruche,
Jitha kanakachala maulipadorjitha,
Nirbhara kunjara kumbhakuche,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Vijitha sahasra karaika sahasrakaraika,
Sarakaraika nuthe,
Krutha sutha tharaka sangaratharaka,
Sangaratharaka soonu suthe,
Suratha Samadhi samana Samadhi,
Samadhi Samadhi sujatharathe,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Padakamalam karuna nilaye varivasyathi,
yo anudhinam sa shive,
Ayi kamale kamala nilaye kamala nilaya
Sa katham na bhaveth,
Thava padameva param ithi
Anusheelayatho mama kim na shive,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Kanakala sathkala sindhu jalairanu
Sinjinuthe guna ranga bhuvam,
Bhajathi sa kim na Shachi kucha kumbha
Thati pari rambha sukhanubhavam,
Thava charanam saranam kara vani
Nataamaravaaninivasi shivam,
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe
Thava Vimalendu kulam vadnedumalam
Sakalayananu kulayathe,
Kimu puruhootha pureendu mukhi
Sumukhibhee rasou vimukhi kriyathe,
Mama thu matham shivanama dhane
Bhavathi krupaya kimu na kriyathe,
Jaya Jaya hey Mahishasura mardini, Ramya kapardini, shaila Suthe
Ayi mai deena dayalu thaya krupayaiva
Thvaya bhavthavyam ume,
Ayi jagatho janani kripayaa asi
thatha anumithasi rathe
Na yaduchitham atra bhavathvya rari kurutha,
durutha pamapakarute
Jaya Jaya He Mahishasura Mardini, Ramya Kapardini Shaila Suthe

Post a Comment

1 Comments